Activitats EuropeDirect

Del 3 al 6 de maig de 2018 es celebra la setmana de la rumba catalana. Té com a missió ser plataforma de difusió sociocultural i de generació de recursos educatius sobre la rumba catalana entesa com a patrimoni musical universal comú a l’Espai Català Transfronterer i que s’ha descrit com l’únic estil de música popular urbana generat a
Europa la segona meitat del segle XX.


Facebook i Twitter