Activitats EuropeDirect

El dia 6 d’octubre de 2017 el Centre de Documentació Europea i el Centre Europe Direct Girona van organitzar la Jornada: «Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar) Res es perd, tot s'aprofita»

El nou paquet legislatiu que proposa la Comissió Europea sobre l'economia circular ofereix grans reptes per a Europa i els seus ciutadans. Com a societat necessitem un canvi de mentalitat cap a una cultura més sostenible!

Programa de la Jornada: http://europedirect.udg.edu/Jornada_4R nou paquet


Facebook i Twitter