Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Girona va fer aquesta activitat, a dos grups de batxillerat i un total de 64 alumnes.

La Unió Europea és un projecte en evolució constant amb uns objectius i uns valors fixes. El seu objectiu fonamental és fomentar la pau i els seus valors de llibertat, democràcia i respecte dels drets humans.

A més d’ajudar en l’aprenentatge dels temes curriculars, aquest recurs educatiu que ofereix el Centre Europe Direct Girona, vol fomentar aquests valors a fi de contribuir a un coneixement més profund de la nostra realitat europea, per analitzar amb sentit crític els problemes actuals


Facebook i Twitter