Arxiu de Notícies

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals i consorcis per a l'execució d'actuacions en vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat vol impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura, basada en l'ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Les bases de la convocatòria estableixen dues línies d’actuacions subvencionables:

Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana.

Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic.

Les entitats elegibles són diputacions, consells comarcals i ajuntaments de poblacions de més de 20.000 habitants, així com consorcis de què formin part ens locals que tinguin com a objecte i finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús. Quedaran exclosos d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Àrea Metropolitana de Barcelona i les actuacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi o entitat.

La quantia de la subvenció serà d'un màxim del 50% del cost total de l'actuació aprovat en la resolució de concessió de la subvenció, i no podrà depassar l'import màxim que es determini en la convocatòria.

El formulari de sol·licitud de la subvenció està a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT (plataforma SIFECAT1420), on s’hi haurà d’aportar la documentació pertinent per a participar en la convocatòria.

La convocatòria corresponent, juntament amb els terminis de sol·licitud de subvencions, es publicarà pròximament.  

Més informació