Arxiu de Notícies
f

Sobre la Directiva Europa en què es basa la sentència

La Directiva 93/13 / CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, disposa que "Els estats membres han d'establir que no vincularan al consumidor, en les condicions estipulades pels seus drets nacionals, les clàusules abusives que figurin en un contracte subscrit entre ell i un professional i disposaran que el contracte segueixi sent obligatori per a les parts en els mateixos termes si aquest pot subsistir sense les clàusules abusives ".

Text complet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:Es:HTML