Arxiu de Notícies
CE

La Comissió Europea ha presentat una sèrie de principis comuns no vinculants relatius als mecanismes de recurs col·lectiu en els estats membres, a fi que els ciutadans i les empreses puguin fer valer els drets que els reconeix el Dret de la UE en els casos que es produeixin infraccions dels mateixos