Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha decidit incoar un procediment d‟infracció enviant una carta d‟emplaçament a Espanya [INFR(2023)2037] per haver incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut de la Directiva sobre els hàbitats (Directiva 92/43/CEE). En virtut d'aquesta Directiva, els Estats membres han de proposar llocs d'importància comunitària (LIC) de la UE, que s'inclouen a continuació a les llistes biogeogràfiques de la Unió. En un termini de sis anys des d'aquesta inclusió, els Estats membres han de designar els LIC com a zones especials de conservació (ZEC) i establir objectius i mesures de conservació per mantenir o restablir les espècies i els hàbitats protegits presents als llocs, a fi de assolir un estat de conservació favorable a nivell biogeogràfic nacional. Es tracta de requisits essencials per protegir la biodiversitat al conjunt del territori de la Unió. Tant el Pacte Verd Europeu com l'Estratègia sobre la biodiversitat d'aquí al 2030 indiquen que és fonamental que la Unió posi fi a la pèrdua de biodiversitat i que la protegeixi i la restableixi.